Μέλη

Μέλη του Δικτύου μπορεί να είναι Έλληνες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στη Γαλλία, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται το καταστατικό και τους όρους του και αφού καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, οποτεδήποτε λάβει χώρα η εγγραφή κατά τη διάρκεια του έτους και εφεξής στην αρχή κάθε χρόνου (50 ευρώ ετησίως).

Κατ’εξαίρεση, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή ελληνόφωνου μέλους που δεν κατέχει την Ελληνική ιθαγένεια.

Ελληνίδες, Έλληνες και ελληνόφωνοι, που δεν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και διαμένουν στη Γαλλία, μπορούν να εγγράφονται ως φίλοι της Αργούς και να μετέχουν στις εκδηλώσεις της, με τους ίδιους για τα μέλη όρους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό.