Εκτελεστική Επιτροπή

Η ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση:

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
- Γεώργιος Καζάζογλου, Πρόεδρος
- Βασίλης Ανυφαντάκης, Ταμείας
- Μαρίνα Παπαδάτου, Μέλος
- Χριστίνα Βατσέλλα, Μέλος
- Νίκος Φιλίππου, Μέλος